Disclaimer

Algemene voorwaarden Marmer brigade Te Boxtel

Algemene voorwaarden behorende bij onderhouds- en restauratie werkzaamheden door marmer brigade .
Duidelijke afspraken vormen de basis voor een goed verloop van de werkzaamheden .
Om misverstanden te voorkomen zet Marmer brigade  de belangrijkste punten op een rij .

De offerte/opdrachtbevestiging dient u ondertekend voor akkoord te retourneren aan Marmer brigade  . Eventuele opties vermeld in de offerte zijn geldig tot een week na offertedatum of anders in offerte opgenomen .

Bereikbaarheid: Vrijhouden van parkeergelegenheid ten behoeve van onze bedrijfsauto`s in de directe nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Parkeer kosten zullen apart worden berekend op de eind factuur .

Elektriciteit: Aansluitpunt 220 volt 16 ampère en/of 380 volt 16 ampère volgens aanbieding.

Kosten van aggregaat zullen worden doorbelast naar u.

Water: Aansluitpunt ten behoeve van uitvoering werkzaamheden .

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een afvoermogelijkheid voor de afvoer van verontreinigd afvalwater, kalk en residu. Indien de desbetreffende gemeente voorschrijft dat het afvalwater niet in de openbare riolering mag worden geloosd dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat er tijdens de werkzaamheden voor de opslag van bovengenoemde afval een vloeistofdichte tank aanwezig is. De kosten voor de afvoer zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien nodig nemen wij het afvalwater nadat dit is gefilterd mee naar onze werkplaats waar wij voor afvoer zorgen dit kost € 250 extra wat op de eindfactuur bij komt.

Kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de offerte kunnen bij het annuleren c.q. intrekken van de ondertekende offerte/opdrachtbevestiging worden doorberekend. . Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 30% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,-.

Betaling dient, tenzij anders overeengekomen en vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging, binnen 10 dagen te geschieden. In geval van niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever, d.w.z. bij niet betaling na 10 dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever in gebreke en zijn alle kosten door de wanbetaling, met name de buitenrechtelijke incassokosten ad 15%, voor rekening van de opdrachtgever. Bij elke aanmaning/herinnering komt er € 25.00 aan administratieve kosten bij.

Werkzaamheden onder de €2500.00 dienen direct na oplevering contant of per pin aan de marmer brigade te worden voldaan .

U dient, tenzij anders is overeengekomen, zorg te dragen voor afplakken, afdekken en/of verwijderen van meubels, deuren, plinten, toiletpotten, radiatoren en overig beschadiging gevoelige onderdelen . U dient in ieder geval alle losse onderdelen (o.a. meubels, deuren etc.) te verwijderen en vaste onderdelen afdoende te beschermen. De ruimte dient vrij van obstakels te zijn. De Marmer brigade  draagt geen verantwoording voor schade en/of beschadigingen aan schilder en/of stucwerk en overige onderdelen.

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform offerte/opdrachtbevestiging. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van verkleuringen in de voeg en/of tegel, het breken van tegels, loslaten van voegen en scheuren van de vloer in zijn algemeenheid voortvloeiend uit een ondeugdelijk ondervloer c.q. verborgen gebreken.

De extra werkzaamheden die hier uit ontstaan worden op uurtarief doorberekend a € 85.00 exc. BTW per man per uur. Het werk wordt bouwschoon opgeleverd waarbij eindschoonmaak voor rekening opdrachtgever komt. Bij situaties waarin stagnatie optreed in de uitvoerende werkzaamheden zal na 1 uur dit doorberekend worden naar de opdrachtgever a € 85.00 exc. BTW per man per uur. Voor waterschade c.q. lekkages kan De Marmer brigade  niet aansprakelijk worden gesteld. Garantie: Bij afsluiten van een op maat gemaakt onderhoudscontract heeft u een doorlopende garantie op de conditie van de vloer. De garantie vervalt bij gebruik van andere middelen/of methodes dan voor geschreven en geleverd door De Marmer brigade . De door ons gestalde machines en toe behoren zullen naar aanschaf van nieuwe gebruikers en verbruikers middelen die door diefstal of vandalisme en of brand op u verhaald worden.

Alle bovengenoemde bedragen in deze voorwaarden zijn exclusief 21% BTW .

Gedeponeerd bij k.v.k Oost-Brabant onder dossiernummer 17189105.

Uw vloer onze zorg

BETALINGEN BINNEN 10 WERKDAGEN.


Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van De Marmer brigade te Boxtel

Artikel 1 Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn de voorwaarden van Marmer brigade  gevestigd en kantoorhoudende te Boxtel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door en met De marmer brigade worden gesloten.

De Marmer brigade  zal hierna ook kunnen worden aangeduid met ‘opdrachtnemer’, ‘ons’ of  ‘onze’.

Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, zal hierna worden aangeduid met opdrachtgever, dan wel wederpartij.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders is aangegeven.

De opdrachtnemer heeft het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Elk aanbod voor levering uit voorraad geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de betreffende zaken nog in voorraad aanwezig zijn.

Overeenkomsten kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen datum van uitvoering eenzijdig door de opdrachtgever worden geannuleerd. Annulering kan enkel schriftelijk geschieden. Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 30% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,-.

Artikel 3 Omvang van het werk

De opdrachtnemer is verplicht om de werkzaamheden te verrichten die op grond van de tot stand gekomen overeenkomst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden opgedragen.

De opdrachtnemer levert, tenzij anders is overeengekomen, eveneens de benodigde zaken.

In de hiervoor onder 3 bedoeld geval verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever tevens een schriftelijke handleiding voor het gebruik en onderhoud van het geleverde werk en de geleverde zaken voor zover door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverd.

De opdrachtgever is verplicht om tijdig zorg te dragen voor het voorhanden zijn van de eventueel voor de uitvoering van het werk benodigde vergunningen en voorzieningen. Tevens dient de opdrachtgever zorg te dragen voor het, op aanwijzing van de opdrachtnemer, in gereedheid brengen van de te behandelen ruimtes en/of zaken, alsmede de zich daarin -aan of op – bevindende zaken.

Indien de opdrachtnemer niet of niet behoorlijk zijn werkzaamheden kan uitoefenen omdat de opdrachtgever verzuimd heeft zijn verplichting na te komen, is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane vertragingsschade schadeloos te stellen.

Artikel 4 Prijzen

Alle prijzen opgenomen in offertes en aanbiedingen zijn geldig tot 30 dagen na datum van de betreffende offerte of aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door de opdrachtnemer. De prijzen zijn voorts exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

De opdrachtnemer is bevoegd om ingeval van wijziging van prijzen en/of voor de prijs van het werk of de daarbij geleverde zaken bepaalde factoren, waaronder de kosten van lonen en materialen, de overeengekomen prijs naar evenredigheid eenzijdig te verhogen.

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de opdrachtnemer de hiervoor onder bedoelde bevoegdheid slechts indien de prijsverhoging geschiedt voor werkzaamheden die worden verricht en/of producten die worden geleverd drie maanden of meer na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Wijzigingen in het werk

Wijzigingen in de omvang van het werk alsmede van de aard en omvang van de te leveren zaken kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 6 Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het geheel gebruiksklaar aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger ter beschikking is gesteld. De opdrachtnemer zal nadat hij het werk heeft voltooid aan de opdrachtgever een opleveringsverklaring voorleggen, die de opdrachtgever verplicht is te ondertekenen. Hierop dient, indien de opdrachtgever het werk niet (volledig) wenst te accepteren, uitputtend te worden aangegeven op welke onderdelen de opdrachtgever op- of aanmerkingen heeft. De betreffende opleveringsverklaring geldt tussen partijen als volledig bewijs van datgene wat als opgeleverd wordt beschouwd. Nadien door de opdrachtgever kenbaar gemaakte klachten behoeven door de opdrachtnemer niet meer te worden geaccepteerd.

De opdrachtnemer is, indien mogelijk, verplicht om de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen tevoren kennis te geven van het tijdstip van oplevering als hiervoor bedoeld.

Tenzij en voor zover de opdrachtgever binnen één week na het hiervoor onder 6 bedoelde tijdstip van oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt dat hij het opgeleverde werk niet in de opgeleverde staat  wenst te aanvaarden, wordt de opdrachtgever geacht het werk te hebben aanvaard. De opdrachtgever wordt tevens geacht het werk te hebben aanvaard indien hij in de hiervoor bedoelde kennisgeving niet tevens aangeeft op welke onderdelen hij niet instemt met de uitvoering van het werk.

Het niet gebruiksklaar zijn van het werk c.q. de daarvan deel uitmakende geleverde zaken c.q. onderdelen daarvan staat aan een oplevering als hiervoor onder 6 bedoeld niet in de weg indien:

-werkzaamheden door derden moeten worden uitgevoerd, die een behoorlijk gebruik niet beïnvloeden;

-één of meer zaken die deel uitmaken van het werk nog niet beschikbaar zijn en het aanbrengeng en daarvan enkel nog voorwaarde is om het werk c.q. de geleverde zaken behoorlijk te laten functioneren;

-één of meer onderdelen van het werk nog niet geleverd of uitgevoerd konden worden ten gevolge van een wijziging of aanvulling van de opdracht door de opdrachtgever, ook indien de nog te verrichten werkzaamheden van wezenlijke invloed zijn op het functioneren van het werk en/of de geleverde zaken.

Artikel 7 Termijn en tijdstip van oplevering

De opgegeven termijnen en tijdstippen van oplevering kunnen niet worden beschouwd als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever de opdrachtnemer in gebreke te stellen en een nadere termijn te stellen waarbinnen de oplevering dient plaats te vinden. Een dergelijke ingebrekestelling kan nimmer plaatsvinden op een kortere termijn dan vier weken, tenzij en voor zover een en ander schriftelijk is overeengekomen.

Een overschrijding van de termijn of het tijdstip van oplevering kan niet aan de opdrachtnemer worden toegerekend in geval van overmacht. Onder overmacht worden in dit verband begrepen alle omstandigheden die – het voortzetten van – de uitvoering van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen of in ernstige mate bemoeilijken.

Hieronder worden onder andere begrepen:

-situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk;

-het niet beschikbaar zijn voldoende capabel personeel;

-het niet beschikbaar zijn van door de opdrachtnemer tijd bestelde materialen;

-mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijfsuitoefening treffen waaronder brand, werkstaking, bezetting en dergelijke.

In geval van overschrijding van de termijn of het tijdstip van oplevering anders dan door overmacht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade van de opdrachtgever beperkt tot maximaal 20% van de aannemingssom exclusief de daarin begrepen vergoeding voor de door de opdrachtnemer te leveren zaken, waaronder begrepen de geleverde zaken. Voor vergoeding komt in dit verband enkel in aanmerking de directe, door de opdrachtgever zelf geleden, en aangetoonde, schade.

Artikel 8 Transport

Zaken toebehorend aan de opdrachtgever die getransporteerd en/of opgeslagen moeten worden door de opdrachtnemer, worden vervoerd en opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 Garantie

De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van het door hem opgeleverde werk.

Tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen omvat de hiervoor bedoelde garantieverplichting niet de deugdelijke werking van zaken die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn geleverd.

De door de opdrachtnemer aangegane garantieverplichtingen vervallen tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen één jaar na de datum van oplevering en voorts met onmiddellijke ingang indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoen aan enige verplichting die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden voortvloeit, dan wel indien door een derde enige reparatie is verricht of verandering is aangebracht aan het geleverde. Voor het verval van deze garantieaanspraken is geen ingebrekestelling vereist.

Reclames over de aan de wederpartij geleverde zaken dienen  binnen 2 dagen na aflevering van de betreffende zaken schriftelijk bij de opdrachtnemer te zijn gemeld, op straffe van verval van alle aanspraken uit hoofde van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de opdrachtnemer.

Van de hiervoor onder 8 bedoelde garantie zijn uitgesloten aanspraken die voortvloeiende uit gebreken in zaken die door of namens opdrachtgever zijn voorgeschreven dan wel aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die ontstaan in of aan het opgeleverde werk ten gevolge van factoren die buiten de macht van de opdrachtnemer vallen, zoals, doch niet uitsluitend, optrekkend vocht en breuken in tegelwerk. Ook gebreken die ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan de voorschriften als gesteld door de opdrachtnemer, onder andere doch niet uitsluitend betrekking hebbende op te gebruiken (schoonmaak)producten, het inschakelen van vloerverwarming, het deugdelijk beschermen van muren en andere zaken tegen het gebruik van machines en vloeistoffen, vallen niet onder de vorenbedoelde garantie. Met een gebrek wordt gelijkgesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de betreffende zaken zijn bestemd, Eveneens zijn van garantie uitgesloten gebreken voor zover die zijn ontstaan ten gevolge van een door de opdrachtgever voorgeschreven foutief ontwerp, foutieve constructie of werkwijze of door onjuist en/of onoordeelkundig gebruik.

Reclames worden door de opdrachtnemer enkel gehonoreerd indien en voor zover het opgeleverde werk niet aan de overeenkomst beantwoordt., doordat het opgeleverde werk niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De wederpartij mag verwachten dat het opgeleverde werk die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan, of bij een overeengekomen bijzonder gebruik voor dat bijzonder gebruik, nodig zijn.

In geval van een door de opdrachtnemer gehonoreerde reclame als hiervoor onder 9 bedoeld, heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid om hetzij het betreffende werk opnieuw uit te voeren, hetzij een vergoeding te betalen ter compensatie van het nadeel. Deze vergoeding zal nimmer meer bedragen dat de factuurwaarden exclusief BTW van het betreffende werk.

De wederpartij kan jegens de opdrachtnemer nimmer aanspraak maken op een hogere of andere vergoeding in de hiervoor onder 9 bedoelde gevallen, dan de vergoeding die is aangegeven in 9.

Het reclameren krachtens het hiervoor bepaalde zal de opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen, noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 10 Koop van zaken en eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de verkoper in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de koper door de koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

Op door de verkoper aan koper afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt de koper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die de verkoper uit welken hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben.

 

De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. De koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de verkoper  op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra de verkoper te kennen geeft dit te wensen, door de koper aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de verkoper tegen de koper.

Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper tekortschiet of de verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en onder verrekening van opstaande nota’s.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die aan de koper van de geleverde zaken of aan derden wordt toegebracht, hetzij door een fout van een of meer ondergeschikten van de verkoper of derden waarvoor de verkoper aansprakelijkheid draagt, hetzij door een gebrek of ondeugdelijkheid van de geleverde zaken, dan wel door enigerlei andere oorzaak, een en ander voor zover de schade die daar het gevolg van is hoger is dan het maximum waarvoor de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

De vorenbedoelde aansprakelijkheid is evenwel volledig uitgesloten indien en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt.

Het hiervoor bepaalde geldt eveneens ten aanzien van vertegenwoordigers die als zodanig voor de opdrachtnemer werkzaam zijn doch niet ondergeschikten zijn van de opdrachtnemer.

Indien en voor zover de door de verkoper gesloten Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven in enig geval waarin schade mocht zijn ontstaan als hiervoor bedoeld niet tot uitkering krachtens de betreffende overeenkomst van verzekering overgaat, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 75% van het factuurbedrag met een maximum van €  25.000.-.

De koper vrijwaart de verkoper voor schade die derden jegens de verkoper claimen, met betrekking tot de door de verkoper aan de koper geleverde zaken of diensten.

Artikel 12 Betaling

In verband met de betalingsverplichting van de koper wordt elke overeenkomst geacht te hebben plaatsgevonden als verkoop à contant, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien en voor zover betaling niet heeft plaatsgevonden binnen twee weken na de datum van aflevering van de betreffende zaken, dan wel binnen twee weken na een schriftelijk nader overeengekomen betaaldatum, is de koper in verzuim met de betaling, zonder dat een verder ingebrekestelling vereist is.

Overschrijding van de hiervoor bedoelde betalingstermijn maakt de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer schadeplichtig. Bij inschakeling van rechtskundige bijstand voor de buitengerechtelijke incasso van de hiervoor bedoelde betalingsverplichting c.a. is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het incassotarief zoals dat geadviseerd wordt door de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van €  250,- Daarnaast is de opdrachtgever verschuldigd te vergoeden de volledige proceskosten en kosten voor juridische bijstand die de opdrachtnemer heeft moeten maken ten gevolge van de wanbetaling van de opdrachtgever.

Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde betalingstermijn is de opdrachtgever bovendien een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf het moment dat hij in verzuim is.

Het is de koper niet toegestaan om op enigerlei wijze de schuld aan de verkoper te verrekenen met een vordering van de koper op de verkoper, dan wel met enige andere vordering.

Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan zijn betalingsverplichting ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien in enig geschil de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, is bij uitsluiting bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt met name ook indien de opdrachtgever niet in Nederland kantoor houdt en/of de overeenkomst niet in Nederland wordt uitgevoerd.

Indien de opdrachtgever niet is gevestigd of kantoor houdt in Nederland en/of de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden niet in Nederland plaatsvinden en/of de levering van zaken niet in Nederland plaatsvindt, zijn onverkort alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien en voor zover in een geval als het hiervoor bedoelde internationale verdragen of Nederlandse uitvoeringswetten van internationale verdragen van toepassing zijn. Wordt de toepasselijkheid voor zover dat mogelijk is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover daarin afgeweken wordt van bepalingen van deze algemene voorwaarden.

In geval van verschil tussen de Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden en de tekst in een andere taal geldt uitsluitende de Nederlandstalige tekst dan authentiek.

Marmer brigade is een onderdeel van De Haan Natuursteen, Stone care , Menos, Natuursteen2000,